Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Jelgavas Erasms. Aivars Eipurs “Minimas jeb zemestrīce zābakā”
Arita Strode - Kļaviņa
24.04.2013.

Aivara Eipura (viņš arī Eduards Aivars) pirmajam īsprozas krājumam „Minimas jeb Vienā istabā ar Antonu Vēbernu” (2008) beidzot piepulcējies otrs – „Minimas jeb Zemestrīce zābakā” (Dienas Grāmata, 2013). Ilgi gaidīts!

Jau2010.gadā,sarunāZemgalesZiņāsA.Eipursatklāj,kastrādāganpiesavapirmāromānatapšanas(tāpagaidunosaukums esot „Lubene2009),ganjaunaminimukrājuma:Rakstotpirmogrāmatu,sapratu,kamanšisžanrspadodas,arīapjomsirļotiparocīgs,kaulusnelauzīs.Situācijasuzrodaspašas,atliektikaipierakstīt.Artoarīminimutapšanaatšķirasnoromānarakstīšanas,kasvairākirtādaklinšubluķavelšana.Varjausituācijuepizodiieliktromānā,betbrīžiemšķiet,kaminimapatstāvīgavienībanostrādālabāk.

AivarsEipurs(1956) raksta un publicē sarakstīto kopš1985.gadaunir pavisam 8dzejaskrājumuautors:Dejas(1991),Ainavakliedz(1996),(1996),Vasarassniegs(1999),Espagāju(2001),Jaunsmedus(2006),Sārasmīlestība(2008),Sakvojāžs(2011).Kopš2006.gadaganperiodiskajosizdevumos,gankopkrājumospublicējisdažādusīsprozasdarbusstāstus,esejas,arīpašradītāminimužanradarbus.UzgrāmatasMinimasjebvienāistabāarAntonuVēbernuaizmugurējāvākaautorsarpirmatklājējapašapmierinātību,tačubezlielības,paskaidro:Esradījuminimuliterāružanru,jotādiapzīmējumirefleksija,miniatūravaimaksimaderējatikaidažosgadījumos.Minimasirsadzīviskas,tevaldanevisdoma,betnotikumiunizdoma.Šeitesrādupublikainejaušusavassirdsportretu[..].LaiganA.Eipurasniegtajamminimasžanraskaidrojumampiemītzināmsmetaforiskums,aboskrājumoslasāmajiem,formasziņāanekdotēmlīdzīgajiemfragmentiem(arīminimasvardefinēt par īsiemkādajocīganotikumaatstāstiem,kuroslielākotiesdarbojassabiedrībāzināmasvaiautoramsvarīgaspersonas)raksturīgaarīmetonīmija.Minimasnesavienojasīstosstāstos,tikaidažvietkādainotāmsekoturpinājums,tāpēcapbrīnojami,katrāminimā(tiklakoniskātekstā!)parādāspašaautoravaiviņaradītāvaroņavaibsts.

SensenāsarunāarGuntiBereliA.Eipursatzīstas:[..]esjaucutēlaunautoraattiecības.Esfaktiskidarbojostēls,unbrīžiemirļotigrūtikļūtparautoru.RakstniekabiogrāfijaspārzinātājsundaiļradescienītājsnoteiktinepalaidīsgarāmA.EipuraunviņaradītāMinimuvaroņapārsteidzošolīdzībuitvisā,tāpēcautoraizvēledotgrāmatasvaronimsavuvārduunuzvārdunepārsteidz.Rakstnieksnecenšasizliktieslabāks,kārtīgāks,tievāks,stilīgāks,tāpēcironiskidēvēseviparsimtkilogramīgolatviešugoliātuunsievišķīgāmanierēatzīstas:Nomugurpusesmanpatīkkājas,betrumpisnavtikizteiksmīgs,tovarētuvēlētieslabāku.Liekas,kaesmusastellētsnodiviemcilvēkiem.UnvēlMinimuAivarsirmūsdienurakstniekamneraksturīgikautrīgsSalamanaRušdiromānuviņšsāklasītnopiecdesmitāslappuses(kautneērtipretimsēdētājamizrādīt,ka[..]Niknumsvēlnavmanipārņēmis)unkautrējasuzielasfotografētvecuscilvēkusarsunīšiem,arīciešnonetipiskasalerģijaspretplauktosgadiemstāvējušuavīžuvaigrāmatupapīruunjūtasneērti,kadsvētkudienāssabiedriskajātransportājābraucbezbiļetes.

MinimāsjebZemestrīcēzābakā” manāmas 3galvenāsdarbībasvietas:Jelgava(pilsēta,kurārakstnieksdzīvo),ūdensgalvaRīga(pilsēta,kurārakstnieksstrādāunbiežiapgrozāsliterāruvajadzībudēļ)unItālijajebzābaks,uzkururakstnieksaizbraucisekskursijāunturpiedzīvotrešozemestrīcisavāmūžā.Laigankrājumānavfiksētikonkrētidatumiunlaiks,toiespējamsuztvertsavdabīgu,laiarīhronoloģiskihaotiskudienasgrāmatu,kurāautorslabprātdalāsarlasītājusavāsatmiņās,vērojumos,neparastākajospiedzīvojumosunfantāzijās,atklājotlasītājamtādassavaspersonībasiezīmes,parkurāmvisticamāknenojaušpatviņatuvākiedraugi. TomērZemestrīcēzābakā(salīdzinotarpirmominimukrājumu)A.Eipursmazākrunāparsevi,vairākparcitiem.ŠeitirstīvāEmīlijasmamma,kasvienmērģērbusiesmētelītīunrokāturmazusomiņu,sajūsminātāspeķapārdevējanoELVI,rupjaiskrievskafejnīcāarsarkanuuzrakstuuzjakas – „PAGANINI,kojiniekaJurakauslīgāsievaRobežstabsundaudzicitikolorītiunatmiņāspēcīgipaliekošitēli,arīneskaitāmasalūzijasunreminiscences par sabiedrībāzināmiemcilvēkiemunaktuāliemnotikumiem.

Vienanopārsteidzošākajāmgrāmatasiezīmēm – „MinimuAivarsbeidzotirkļuvismonogāms!ViscaurZemestrīceizābakāfigurēvienaunpatisievietejebdraudzene,tātadarīviensuntaspatsPateicībaspauguriņš(krājumaseksīgākāminimalasāma28.lappusē!).Mazlietžēl,kaotrajākrājumānavnemiņasnotāsHenrijaČinaska(amerikāņurakstniekaČārlzaBukovskaalterego)latviskāsreinkarnācijas,kasizteiktidominējaMinimāsjebVienāistabāarAntonuVēbernuunkurdažādastuvībaspakāpessakariarsievietēmtikafiksētitejukatrāotrajāminimāpašmājuliteratūrāšādaskomiskāveidāpasniegtasintimitātestiešāmtrūkst.Zemestrīcēzābakāautorstuvībasvietālabprātākatklājsavusajūsmu,kaspārņem,uzzinotparminimupirmākrājumaiznākšanuBrailarakstā,izstāstapārītidzīvespriecīguatgadījumu,kassaistītiarsajauktiemkaķudzimumiem,unsvarīgākospiedzīvojumusnoekskursijasuzzābakuminnobīšanosnopāvestuskulptūrām,gidesrokufotografēšanuunbikšukabatāizkusušosviestu.

MinimasjebZemestrīcezābakānoteiktinavgrāmatamasām.Īpašikonservatīvajiemlasītājiem,kasnokatrasgrāmatascergūtvienīgiintelektuālounmākslinieciskobaudījumu,nevisvienkāršilabupēcgaršutiemvispārteikšunepērciet!A.Eipuraīsprozaizglītopasavam,untovienānopēdējāmkrājumaminimāmapliecinaarīpatsautors:Šajāgrāmatāpatsnevarusameklētnekādaslielāsgudrības,laiganārpusrakstīšanasarīesneretimēdzukavētiesdziļās(?)intelektuālāspārdomās.Tačumanineatstājpārliecība,kaarīnosavasuncitumuļķībasvardaudzmācīties.”